Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op onze school kent verschillende vormen. Via diverse kanalen informeren wij u over schoolaangelegenheden. Zo wordt u via Social Schools van allerlei zaken op school en in de klas op de hoogte gehouden. Aan het begin van elk jaar organiseren we een informatiemarkt per groep. Ook zijn er koffieochtenden over uiteenlopende thema’s, en ouderinformatieavonden om u te informeren.

Meepraten

Ouders kunnen uiteraard ook meepraten over schoolaangelegenheden. Bijvoorbeeld in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad. En waar het specifiek uw kind(eren) betreft, houden we de lijntjes liefst zo kort mogelijk. Ook buiten de geplande gespreksmomenten – zoals het kennismakingsgesprek aan het begin van elk schooljaar en de voortgangsgesprekken – bent u altijd welkom om over uw kind(eren) te komen praten.

Hulpouders

Soms doen wij een beroep op uw hulp. Bij vieringen, als klassenouder of voor assistentie bij excursies of schoolreisjes bijvoorbeeld. Elke klas heeft een klassenouder, die de ouderhulp coördineert.

Kleuter inloop

De groepen 1 en 2 hebben een keer per week een inloop voor ouders in de klas.

Vieringen

Ten slotte organiseren we ook met regelmaat – vaak feestelijke – activiteiten. Presentaties en tentoonstellingen bij de afsluiting van projecten, de musical van
groep 8, feesten en vieringen, allemaal gelegenheden waarbij u van harte welkom bent.