Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Beslissingen dus die van invloed zijn op de kinderen en het personeel.
Wat voor taken heeft de MR? Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt (gevraagd en ongevraagd) dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  •  kwaliteit en verbetering van het onderwijs
  • formatieplan · personeelszaken (vacatures, scholing leerkrachten)
  • het schoolplan
  • de schoolgids
  • onderhoud van het gebouw
  • etc. 

Over het algemeen is de MR geen spreekbuis voor individuele zaken die eventueel op school spelen; hierover kan beter contact opgenomen worden met de leerkracht of eventueel de directie.

De MR heeft 3 rechten

  1. Instemmingsrecht: Er zijn onderwerpen waarbij de directie instemming van MR nodig heeft.
  2. Adviesrecht: De MR geeft regelmatig advies aan de directie voordat er een beslissing genomen wordt.
  3. Initiatiefrecht: De MR kan zelf met voorstellen komen over onderwerpen die de school aangaan.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.
De MR bestaat uit:
- Bart (voorzitter); ouder van Salomon (groep 8) en Elvira (groep 7)
- Janneke ; ouder van Gilles (groep 6) en Jackie (groep 3)
- Joan; ouder van Floris (groep 3) 
- Astrid (leerkracht)
- Margot (leerkracht)
- Rianne (leerkracht) 
De schoolleider neemt ook deel aan deze vergadering met als doel de agendapunten toe te lichten. Dit werkt erg efficiënt. Uw vragen en suggesties zijn van harte welkom en kunt u altijd aan ons voorleggen. Dit kan mondeling, schriftelijk of u kunt hiernaast een mail sturen naar de voorzitter.

Neem contact op met de MR